28 Listopad 2014 roku

 Wez_paragon

Aktualności

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 4 LISTOPADA 2014 R. W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH

2014-11-19

W dniu 4 listopada 2014 r., Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które określa zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015-2016.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj

Czytaj więcej

STATUS MAŁEGO PODATNIKA W 2015 ROKU

2014-10-16

Małym podatnikiem zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000,00 zł.

Czytaj więcej

LIMIT RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH W 2015R.

2014-10-16

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Czytaj więcej

LIMIT JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI W 2015R.

2014-10-16

Na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na podstawie art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowe środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000,00 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Czytaj więcej

LIMIT PRZYCHODÓW DECYDUJĄCY O PROWADZENIU KSIĄG RACHUNKOWYCH W 2015R.

2014-10-16

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 1.200.000 euro. Kwestię tę regulują art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 361 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz.330 z późn. zm.).

 

Czytaj więcej

ADMINISTRACJA PODATKOWA I SŁUŻBA CELNA BĘDĄ DZIAŁAĆ SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ

2014-09-16

2 września br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych

Projekt przewiduje rozwiązania, które znacząco usprawnią oraz poprawią funkcjonowanie służby celnej i administracji podatkowej, a w efekcie poprawią jakość oferowanych usług oraz przyniosą wymierne korzyści przedsiębiorcom i obywatelom mającym kontakt z tymi urzędami. W praktyce ma być mniej barier w kontaktach z organami celnymi i podatkowymi, a prowadzenie działalności gospodarczej powinno być łatwiejsze.

Czytaj więcej

SD, PCC – NOWE WZORY FORMULARZY

2014-09-12

Od 1 września 2014 r. obowiązują nowe formularze:

  • zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn SD-3 i załącznika SD- 3/A

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2014 r., poz. 939)

  • deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3 i załącznika PCC-3/A

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobieraniai zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (DZ. U. z 2014 r., poz. 940)

Czytaj więcej

PORTAL PODATKOWY - CZYLI WSZYSTKO O PODATKACH W JEDNYM MIEJSCU

2014-08-25

Ministerstwo Finansów uruchamia Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

Czytaj więcej

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH KAS FISKALNYCH

2014-08-08

Ochrona uczciwych przedsiębiorców w istotnych obszarach usług o charakterze „detalicznym" oraz interesów konsumentów to najważniejsze założenia projektowanej zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie m.in. prawników, lekarzy i dentystów.

Czytaj więcej

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH

2014-08-08

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, informuje, iż Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – osoby zainteresowane mogą zapoznać się z w/w projektem na stronie internetowej www.legislacja.rcl.gov.pl

Czytaj więcej

1 z 5  Nastepna >>

E-deklaracje